Добре дошъл, гост
вход регистрация

Критерии за оценяване на съчинение разсъждение за матура


 
Критерии за оценяване на съчинение разсъждение:

ОТЛИЧЕН: Умение за създаване на цялостен, логически последователен текст, адекватен на поставения в заглавието проблем. Въведението вярно насочва към проблема и поставя темата.критерии за оценяване, БЕЛ, BEL, Ясно изразена, цялостна и точна теза. Подходящ подбор на художествени факти от творбата. Умение за смислово обвързване на композиционните и структурните елементи на ученическия текст. Логически последователно и целенасочено изведени аргументативни микротекстове (подтези), обосновани посредством убедителни, задълбочени разсъждения, подкрепени от литературния текст (цитати и/или преразказ с функция на илюстрация на аргумент) и изградени върху него. Показани знания и проявени умения за работа върху текстовите структури, структурните елементи на художествения текст и фигурите на езика. Овладени основни правописни и пунктуационни норми. Незначителни пропуски в езиковата култура.
 
МНОГО ДОБЪР: Логически последователен и цялостен текст, адекватен на поставения в заглавието проблем. Тезата (частична или цялостна) вярно насочва към основните моменти, върху които се гради аргументацията. Целенасочен подбор на художествени факти. Умение за композиране и структуриране на ученическото съчинение. Верни, точни, значими, но недостатъчни разсъждения. Точно и вярно позоваване на литературния текст. Баланс между рационално и емоционално отношение към художествените факти. Познаване на литературната терминология, свързана с жанра, на текстовите структури и на структурните елементи на художествения текст. Стилово уместен изказ. Отделни пропуски в правописа и пунктуацията.
 
ДОБЪР: Логически последователен текст, но липсва ясно заявена теза. Недостатъчно целенасочен и съобразен с поставената тема избор на художествени факти от творбата. Аргументите не са задълбочени и стойностни. Преразказът измества разсъжденията. Знанията върху текстовите структури и структурните елементи на художествения текст са крайно повърхностни. Не е използвана литературна терминология. Добра езикова култура и умение за графично оформяне на ученическия текст. Повторения, смислови неточности, стилово неуместни думи и изрази.
 
СРЕДЕН: Създаден е текст, който не е достатъчно подчинен на темата в заглавието. Не е изразена теза по поставения проблем. Съжденията са крайно повърхностни и/или не показват разбиране и вярна интерпретация на литературния текст. Няма наблюдения върху структурните елементи, художествените похвати и фигурите на езика. Неовладени книжовни норми. Груби правописни, пунктуационни и стилистични грешки.
 
СЛАБ: Не е създаден смислово единен и езиково свързан текст. Проявена е явна езикова некомпетентност
 
 

 

 


 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron