Добре дошъл, гост
вход регистрация

Матура по БЕЛ


                Тест 1 по български език и литература

 
Прочетете внимателно текста:
 
Китайската стена започва да се строи още през VІІ в. пр.Хр. През следващите 2 300 години повече от 20 династии и царства работят по нейното укрепване и удължаване, като така се създава най-голямото съоръжение с военна цел в света. Началото се поставя от Чън – владетелят на царство Чу, който започва да строи от камъни и пръст голяма квадратна стена като контрамярка срещу нападенията на цар Чи. На места стената е заменена от водни канали или естествени планински прегради и по нейната дължина са построени малки крепости. Скоро и другите царства последват примера и започват да строят стени, за да се отбраняват от нападенията на номадските и варварските племена.
            През ІІІв. пр.Хр. императорът на Китай Цин Шъхуан дава заповед да се съединят съществуващите участъци в една непрекъсната линия, а тези извън определена линия – да бъдат разрушени.
            Основни материали за изграждането на съоръжението са пръст, керемиди, камъни и дърво. За нуждите на строителството в планините се отварят каменни кариери, от които се вземат цели блокове. Тухлите и дървото се използват за по-важните участъци. Структурата на стената е замислена много добре – тя следва особеностите на терена и минават през стратегическите точки, за да може да осигури ефикасна отбрана и победа срещу нападателите. По нея има хиляди наблюдателници, застави, площадки за даване на сигнали. Покрай стената са построени фортове, където живеят войниците и се съхраняват провизии. Върху стената, широка четири метра и половина, могат да преминат едновременно 5 коня и 10 души. Отгоре е направена и канализация, за да се оттича дъждовната вода чрез капчуци в земята.
 
1. Коя е темата на текста?
А) Обединението на Китай
Б) Легендите за стената
В) Великата китайска стена
Г) Съоръженията на Великата китайска стена
 
2. Кое твърдение е НЕВЯРНО според текста?
А) Китайската стена се строи в продължение на 2 300 години.
Б) Началото на строежа на стената се поставя от Чън – владетелят на царството Чи.
В) На места стената е заменена от естествени планински прегради.
Г) От специални кариери се вземат каменни блокове за стената.
 
3. Кое твърдение е вярно според текста?
А) Основните строителни материали, които се използват по времето на цар Цън са пръст, керемиди, камъни и дърво.
Б) Войниците живеят във фортове, хранителните продукти се съхраняват на специални площадки.
В) Цин Шухуан разрушава съществуващите участъци и изгражда на тяхно място Великата китайска стена.
Г) Дъждовната вода от стената се оттича в земята чрез капчуци.
 
4. Как е осъществена връзката между първо и второ изречение на първи абзац на текста?
А) чрез притежателно местоимение
Б) чрез лично местоимение
В) чрез показателно местоимение
Г) чрез антоним
 
5. Кое е основното глаголно време, което е използвано в текста?
А) минало свършено време
Б) минало несвършено време
В) сегашно време
Г) минало неопределено време
 
6.В кой ред е допусната правописна грешка?
А) фина
Б) не улегнал
В) вдясно
Г) чешки
 
7.В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
А) социялен, официален, идеален
Б) министре, бинокъли, метри
В) вървяли, стояли, седяли
Г) по-високо, по юнак, по-ведър
 
8.В кое изречение е допусната правописна грешка?
А) Винаги си нехаен към външния си вид.
Б) Напускайки убежището си, звярът е изложен на опасност.
В) Не чула за себе  си нищо добро, тя намразила съселяните си.
Г) Невидял такова явление, той стоеше изумен.
 
9.В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
А) Писателят осмива своя герой, за да подчертае недостатъците му.
Б) Истрелът прозвуча остро и злокобно.
В) Нено обича ракията да бъде добре изстодена.
Г) Безмислените разговори започнаха да го дразнят.
 
10. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
А) Простите и сложни думи имат различен правопис.
Б)  Когато сме в стрес, трябва да говориме за проблемите си.
В)  Четирийсетте девойки здраво сплитали косите си и хванати за ръце се хвърлили от скалата.
Г)  На никого не казвай за моята тайна.
 
11. В кое изречение е допусната граматична грешка?
А) Десетки варианти можеха да дадат решение от критичната ситуация.
Б) Няколко неоспорими факти доказват тезата.
В) Няколко курсисти се явиха на изпита.
Г) Двама инженери представиха своите проекти.
 
12. – 14. Попълнете празното място с правилната форма на думата.
 
12. ........(Хайдутин) беше най-.......(смел).... закрилник на .....(народ).
 
13. Госпожо Велева, ...(вие) сте .......(поканен), затова очакваме да ..........(дойда).
 
14. На ......(никой) не се доверявам сега и .......(никой) не знае нищо за мен.


15. – 16. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?
 
15. ураган - вятър
А) става - скелет
Б)  градушка - сняг
В) дъжд - валеж
Г) светкавица - гръмотевица
 
16. диван - канапе
А) гардероб - дрешник
Б) секция - стол
В) стая - коридор
Г) библиотека - книга
 
17. Кой от фразеологизмите  е синоним на израза “Запазвам някаква възможност за друго действие.”?
А) отварям скоби
Б) думата ми на две не става
В) говорим на един и същи език
Г) оставям отворена вратичка
 
18. С кое фразеологично словосъчетание може да бъде заменен подчертаният израз в изречението?
Сви ми се сърцето на бучка, докато чаках резултата от изпита.
А) стискам зъби
Б) стяга ми се душата
В) правя мили очи
Г) държа кормилото
 
19. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ  са  синоними?
А) вдигам бяло знаме – свивам байрака
Б) слагам в малкия си джоб – турям на малкия си пръст
В) вън от играта съм – вън от себе си
Г) ръководя парада – водя хорото
 
20.Какви са подчертаните думи от лексикална гледна точка?
( Запишете отговора.)
Момчето често чувало плача на своята майка.
Старецът нарами тежкия чувал и бавно тръгна по улицата.
 
21. Кои са подходящите думи, с които трябва да се попълнят празните места в текста?
 
            Мерилин би могла с упорити и продължителни тренировки да създаде собствен стил на поведение, мимики, жестове, движения. Но и без особени усилия тя притежава..........(А) излъчване, което е трудно да се обясни или опише и е почти невъзможно да се...........(Б) . Много са звездите на Холивуд, които се опитват за подражават на.......................(В) актриса. Например Кайли Миноук при откриването на филиала на Fox Studios в Сидни се представи в образа на Мерилин, облечена и гримирана досуш като нея. Тя се опита дори да.............(Г) нейната интонация и движения и накара публиката истински да се забавлява.
 
А) уникално, изключващо, гениално
Б) мултиплицира, имитира, подобава
В) неизвестната, великата, непостижимата
Г) повтори, възпроизведе, имитира
 
22. В кое от изреченията е употребена глаголна форма в бъдеще време в миналото?
А) Ти рискуваш твърде много.
Б) Той беше решил задачата.
В) Художникът рисуваше портрета й.
Г) Ние щяхме да ходим на кино.
 
23. Определете вида на наречията в изреченията.
( Запишете буквата срещу изречението.)
 
1. Автомобилът зави наляво.
2. Говориха много за случката.
3. Стихотворението се учи лесно.
4. Днес утрото ще бъде слънчево.
А) за количество
Б) за време
В) за място
Г) за начин
 
24.В кой ред всички глаголи са от несвършен вид?
А) рисувам, чувам, признавам
Б) смятам, викна, давам
В) изпея, прочета, мисля
Г) изплета, летя, покажа
 
25. Какъв е видът на сложното изречение?
(Запишете отговора.)
            Интересното е, че не откриха никаква следа.
 
26. Какъв е видът на подчиненото изречение? 
( Запишете отговора)
             Беше се зарекла никога повече да не стъпва в дома й.
 
27. В каква последователност изреченията образуват логически свързан текст?
 
            (1) Това е малко дръвче, известно под името бела дикта.
(2) В природата се срещат дървесни видове, които горят, но не изгарят. (3) Такъв интересен представител на растителния свят вирее в Южна Европа и Азия. (4) Заради странните им особености ги наричат дървета факли.
А) 4,2,1,3
Б) 3,1,2,4
В) 3,2,1,4
Г) 2,4,3,1
 
28. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
( Запишете отговора.)
             Вярващият се уповава на божията милост
 
29. В кое изречение НЕ е употребено сказуемно определение?
А) За първи път го видях раднежен.
Б) Водеха въстаниците в тежки вериги.
В) Само тогава той ще си отдъхне свободно.
Г) Старият намръщен мълчеше.
 
30. Кое от изреченията НЕ е просто?
А) Оттогаз на палтото му взеха да се появяват кръпки от сива аба.
Б) Той продължи по пътя, без да пророни дума.
В) Можеше да работи само лека, маловажна работа.
Г) Еню продължаваше да го гледа втрещено.
 
31. Какъв е видът на простото изречение?
            Сбогом, скъпи принце!
А) просто безглаголно
Б) просто двусъставно
В) просто безподложно
Г) просто безлично
 
32. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Тази мисъл, да разкаже всичко, не я напускаше.
Б) Върнаха се чак когато се стъмни.
В) Дойдоха, само защото многократно ги бяха молили.
Г)  Затова той бързаше да помогне на хората си.
 
33. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Лекотата, с която бяха отблъснали нощната аката ги правеше оптимисти.
Б) Той говореше спокойно въпреки, че всички около него бяха ожесточени.
В) И старият ловец, като въздъхна почна да разказва спокойно.
Г) Дяконът усещаше как силите му го оставят заедно с решителността.
 
34. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Кириак Стефчов размени няколко поздравления с глава, без обаче да се здрависа със Соколов.
Б)  Той се засмя тихо, беззвучно като поклащаше глава.
В)  Като каза това, Серафим се усмихна.
Г)  В средата на голямата зала, където седеше императорът, бе поставена златна пръчка за славея.
 
35. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
( Запишете отговора.)
            Сполучливият лов снежната равнина покрита с мартенски пръхкав сняг по който беше приятно да се върви и чиято чистота сякаш проникваше в душата ми събудиха в мене безпричинна радост каквато човек изпитва при мисълта за нещо прекрасно и бодро.
 
Въпросите от 36. до 50. вкл. са свързани с І, ІІ и ІІІ част на разказа “Една българка”, Иван Вазов.
 Въпроси върху І част от разказа.
 
36. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Каква е ролята на І част от разказа?
А) идеализира историческите събития
Б) изпълнява ролята на експозиция
В) разкрива типичните прояви на поробител и роб
Г) пресъздава време на робски страх, но и на достойно и смело човешко поведение
 
37. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
По какъв начин първа част на разказа създава представа за робството?
А) чрез поведението на властника
Б) чрез страха и ужаса, които са завладели голяма част от българското население
В) чрез поведението на баба Йлийца
Г) проявите на лютибродчанките
 
38. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Какво обяснява поведението на робското население?
А) Поробените познават жестокостта на турците и това поражда страха им.
Б) Разкрива инстинкта за самосъхранение, който българите са развили през вековете на робство.
В) Българите остават безразлични към опитите за бунт.
Г) Говори за отчаянието на поробените, защото не са успели да се освободят.
 
39. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Как се отнася Хасан ага към баба Илийца?
А) Проявява грубост към селянката.
Б) Остава глух на повика към доброто.
В) Впечатлен е от дързостта и упоритостта на баба Илийца.
Г) Унижава достойнството на героинята.
 
40. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Как може да бъде характеризирано поведението на баба Илийца?
А) Показва страха и несигурността й при срещата с турците.
Б) Поведението й е по-скоро на свободен човек, отколкото на роб.
В) То е в контраст с проявите на останалите жени.
Г) Разкрива способността на една майка да се пожертва в името на живота.
 
41. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Кой похват не използва Вазов при представяне на героинята?
А) психологическа характеристика
Б) портретна характеристика
В) речева характеристика
Г) пряка авторова характеристика
 

Въпроси върху ІІ част на разказа

 
42.Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
 Каква е ролята на ІІ част от разказа?
А) Показан е контрастът между различно българско поведение в условията на робство.
Б) Пресъздава началото на благородната мисия, поета от Вазовата героиня.
В) Изпълнява роля на експозиция.
Г) Използвана е ретроспекция, която мотивира поведението на героинята в І част на разказа.
 
43. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
От какво е продиктувано поведението на баба Илийца при срещата с бунтовника?
А) от заплахата за живота на непознатия в смутното време
Б) от страх за собствения й живот
В) от безпомощността на непознатия
Г) от вида на момъка – измъчен, гладен и отчаян
 
44. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Каква е ролята на началното описание във ІІ част на разказа?
А) показва християнската вяра на жената
Б) разкрива голямата лична драма на селянката
В) откроява същностни черти от характера на героинята – упоритост, всеотдайност, майчина грижа
Г) говори за намеренията на баба Йлийца да подкрепи ония,
“дето ги гонят”
 
45. Кой от цитати извежда най-точно темата на ІІ част от разказа?
А) “При всичко, че лошо време беше сега, тя тръгна днес за Черепишкия манастир.”
Б) “Очите й се наляха със сълзи”.
В) “Да направя това добро... българин е, тръгнало е за християнска вяра курбан да става.”
Г) “Остана й най-после надеждата на света Богородица.”
 
46. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение
Какви внушения се съдържат във финалния откъс на ІІ част:
“Тя реши всичко да обади на игумена, старец милостив и добър българин”?
А) Говори за желанието на старицата да прехвърли отговорността за живота на четника на игумена.
Б) В страшното време на робство достойните българи трябва да си помагат.
В) Изразена е представата на баба Илийца за божия служител – милостив човек и родолюбив българин.
Г) Внушена е вярата на героинята, че манастирът е място за упование и помощ.
 

Въпроси върху ІІІ част на разаказа “Една българка”

 
47. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение.
А) Лицемерието прикрива себичността в поведението на отец Евтимий.
Б) Манастирът е твърдина на българското самосъзнание.
В) Показан е сблъсъкът между вярата и псевдовярата.
Г) Мотивите за страха на Илийца и монаха в драматичната нощ са различни.
 
48. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
Защо баба Йлийца е прогонена от манастира?
А) поставя в опасност живота на монаха
Б) нейният избор е противоположен на избора на благоразумните в това размирно време
В) нейната постъпка би разгневила поробителя
Г) заплашва с делата си духовната обител – твърдина на родовото
 
49. Какъв е отзвукът на драматичнте събития в манастира?
А) Зад манастирските стени витае духът на благородната загриженост за страдащите хора.
Б) Манастирските служители за обезпокоени за съдбата на четниците.
В) Манастирът спи своя робски сън, незасегнат от събитията.
Г) Хората в манастира имат активно отношение към ставащото вън.
 
50. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор
Кои са опозициите, които са използвани в трета част на разказа?
А) обич – враждебност
Б) чувство за дълг – безотговорност
В) душевна красота – физическа грозота
Г) всеотдайност – егоизъм
 
 
 
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

 

    
 

 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron