Добре дошъл, гост
вход регистрация

Текстове на английски език


 
STORY OF A STEPMOTHER AND HER STEPDAUGHTER

Chukchee Tale


 

БАБА ЯГА И НЕЙНАТА ДЪЩЕРЯ 

Чукотска приказка


 
 
There was an old man and his wife. The old woman died leaving a single daughter. The old man sought another wife, and married a widow, who had a daughter of her own. This widow was a Yagha Witch. The stepmother had a violent dislike for her stepdaughter. She used to strike her hard and gave her nothing to eat. One day she sent her to the waterhole to wash some old net. While the girl was washing it the swift current carried it away. She cried bitterly. Then she looked down the waterhole and saw a road. She descended and came to the lower world. She walked and walked, and then saw a horse stable. Several horses stood in it, and the place was quite unclean. So she cleaned it well, plucked some grass from under the snow among the tussocks, and brought it in for fresh litter. Then she continued on her way.
 
Живели някога старец и неговата жена. Старицата умряла и оставила едничка дъщеря. Бащата потърсил друга жена и се оженил за вдовица, която също имала дъщеря. Тази вдовица била вещицата Баба Яга. Мащехата силно ненавиждала заварената си дъщеря. Биела я безмилостно и не й давала нищо за ядене. Един ден тя я пратила на вира да изпере някаква стара рибарска мрежа. Докато перяла, бързият поток подхванал мрежата и я отнесъл надалече. Девойката отчаяно заплакала. По едно време погледнала във вира и видяла надолу да се вие път. Спуснала се по него и пътят я отвел в долната земя. Девойката вървяла, вървяла и стигнала до една конюшня. В нея имало няколко коня и наоколо било доста мръсно. Тя почистила хубаво, наскубала малко трева от туфите, скрити под снега, и я пръснала по пода на конюшнята за подсушаване. След това продължила пътя си.
 
 
After a while she saw a cow barn. Several cows stood there. The barn was more filthy than the preceding one. She cleaned it well, and brought in some grass for fresh litter. Then she milked the cows and went away. After some time she came to a little house. It was so dirty that the rubbish covered the sill. She entered and cleaned the house. Then she made a fire and sat down on the bed. Sitting thus alone, she cried bitterly. All at once a noise was heard outside, and the shuffling of old feet clad in bristle soled boots. There entered a small old woman.
 
По-нататък девойката видяла един обор. В обора имало няколко крави. Вътре било по-мръсно отколкото в конюшнята. Тя изчистила хубаво и донесла и тук трева, за да смени сламата. После издоила кравите и продължила нататък. Не след дълго стигнала до малка къща. Там било толкова мръсно, че прагът не се виждал под сметта. Тя влязла и почистила къщата. След това наклала огън и седнала на леглото. Както си седяла самичка, тя безутешно заплакала. Изведнъж отвън се зачул шум от влачене на старчески крака, обути в плъстени ботуши, и влязла една дребна бабичка.
 
 
"Ah, my dear! whence do you come?"
"I have no mother. The Yagha Witch was very hard on me. She sent me to the waterhole to wash an old net, and the current of water carried it off. So I thought, 'She will surely kill me. I may as well descend to the lower world of my own free will?'"
 
- Боже мой! Ти пък откъде се появи?
- Аз си нямам майка. Мащехата ми, вещицата Баба Яга, е много строга с мене. Изпрати ме на вира да изпера една стара рибарска мрежа, а потокът я отнесе. Помислих си: "Тя и без това ще ме убие. Не е ли по-добре сама да сляза в долната земя?"
 
 
- "All right!" said the old woman, "you may pass this night in my house; and in the morning I will give you a net to make good your loss."
 
- Добре - казала старицата, - можеш да прекараш нощта в моята къща. А утре сутринта ще ти дам една рибарска мрежа да ти замени загубената.
 
 
In the morning the old woman gave her a net made of pure silver and also a small box with an iron cover. She said to the girl,
 
На сутринта старицата й дала рибарска мрежа, направена от чисто сребро, а също и едно малко сандъче с железен капак. Тя казала на момичето:
 
 
"Give this net to the Yagha Witch. She will thank you for it ever so much. You must keep the box for yourself. Every time you feel hungry, you may call your father. Then open that box unseen by your stepmother. The box will give you food and drink."
 
- Дай тази мрежа на вещицата Баба Яга. Тя ще ти бъде твърде благодарна за нея. Задръж сандъчето за себе си. Всеки път, когато огладнееш, може да повикаш баща си, но гледай мащехата ти да не види. Тогава отвори сандъчето и то ще ви нахрани и напои.
 
 
She took the presents and went home. She gave the silver net to the Yagha Witch. Oh, the witch was so glad! She called her own daughter and gave her a piece of a new net, quite clean and white. Then she said,
 
Девойката взела подаръците и си отишла вкъщи. Дала сребърната мрежа на Баба Яга. О, колко доволна била вещицата! Тя повикала своята дъщеря и й дала нова рибарска мрежа, съвсем чиста и бяла. После й казала:
 
 
"Go to the waterhole. Perhaps they will give you something too."
 
- Върви на вира. Сигурно и на теб ще дадат нещо.
 
 
The daughter of the Yagha Witch came to the waterhole. She washed the net. The current carried it off. She looked down the waterhole and saw a road. She followed it and came to the lower world. After some time she saw the horse stable. Several horses stood in it, and the place was unclean. The girl grumbled,
 
Дъщерята на Баба Яга отишла на вира. Взела да пере мрежата, но течението я отнесло. Тя погледнала надолу във вира и видяла път. Тръгнала по него и попаднала в долната земя. След някое време видяла конюшнята. Вътре имало няколко коне и било мръсно. Момичето промърморило:
 
 
"Oh, what a filthy place!" and passed by. Then she saw a cow barn. Several cows stood in it, and the place was dirtier than the preceding one. She passed by with much aversion. After that she came to the little house. It was so full of dirt that the rubbish covered the sill.
 
- Пфу, колко е мръсно тук! - и отминало. След това видяло обора. Вътре имало няколко крави, а мястото било по-мръсно от предишното. То отминало с голяма погнуса. После стигнало до малката къща. Тя била толкова пълна с мръсотия, че боклукът покривал прага.
 
 
"Oh, what awful dirt!" said the girl. She entered, however, and she sat on the bed in the cold and among the heap of rubbish, singing lustily. The old woman came in, and asked,
 
- У-у, каква ужасна мръсотия! - казало момичето. Все пак влязло вътре и седнало на леглото на студено, сред купищата смет и запяло колкото му глас държи. Дошла старицата и запитала:
 
 
"Oh, my dear! where do you come from?"
"My mother sent me to wash a net, and the current carried it away. I looked down the waterhole and saw a road. I followed that road and came here."
 
- Бре! Ти пък откъде дойде?
- Майка ми ме прати да изпера една рибарска мрежа, а течението я отнесе. Аз погледнах надолу във вира и видях път. Тръгнах по този път и дойдох тук.
 
 
The old woman gave her a net, the very same she had dropped into the waterhole, and also a large box with a cover of larch wood. She warned her also,
 
Старицата й дала една рибарска мрежа, съвсем същата като тази, която изпуснала във вира, а също и един голям сандък с капак от борово дърво. Освен това я предупредила:
 
 
"Be sure not to open this box in the presence of anyone! You must open it only when you and your own mother are together."
 
- Гледай като отваряш този сандък да няма никой друг наоколо! Само когато сте двете с майка ти, тогава го отвори.
 
 
The girl went back and came out of the water place.

"Mother," she called to the Yagha Witch, "I have a box, ever so large."
 
Момичето се върнало по обратния път и излязло от вира.
- Майко - извикало то отдалече на вещицата Баба Яга, - нося и сандък, много е голям.
 
 
- "Do not open it, will you?" said the mother. They took the box and hid beneath a bush. Then she opened the lid. A flame came out and burnt them both. So they were destroyed. The old man and his daughter left that place and departed for the under world. They came to the old woman. The old man married her, and they all three lived together.
 
- Не го отваряй, чу ли? - казала майката. Те взели сандъка и се скрили в един шубрак. Тогава тя отворила капака. Оттам излязъл огън и ги изпепелил и двете. Така те били погубени. А старецът и дъщеря му напуснали това място и заминали за долната земя. Отишли при старата жена. Старият човек се оженил за нея и те тримата заживели заедно.
 
 
уроци български и английски

 

 

Начини на плащане

BorikaEurocardMaestroНаложен платежVisaVisa electron